گالری فیلم های شرکت طیوران صنعت سید

کلید جوجه یکروزه

نیمچه یکماهه

مرغ پایان تولید

واکسیناسیون طیور

 پیج اینستاگرام