مرغ تخمگذاربخریم یا نیمچه مرغ
عنوان

مرغ بخریم بهتر است یا نیمچه مرغ؟

مرغ بخریم بهتر است یا نیمچه

 

✅#مرغ_ﺑﺨﺮﯾﻢ_ﺑﻬﺘﺮﻩ_ﯾﺎ_ﺟﻮﺟﻪ؟

✅طبق سوالات مکرر دوستان در رابطه با آیا مرغ بخریم یا جوجه بخریم برای پرورش مرغ بومی تخم گذار گروه تحقیقاتی دکتر حسینی به صورت باز برای شما توضیح میدهد 👇👇

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﮐﺎﺭ
‏(ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ‏) ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻣﺮﻍ
ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺮﻍ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ
ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟
✅ﺟﻮﺍﺑﻤﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯾﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮﻍ ، ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﯿﺨﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻮﻟﺖ ✳️‏( ﻧﯿﻤﭽﻪ ۳ ﻣﺎﻫﻪالی حد اکثر ۴ماهه ‏) ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ .✳️
ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ؟
🔴ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ؟
ﺍﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮﻍ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻮﺭﯼ ﻭ …. ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ تأخیر ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺮﻍ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ
ﺩﺍﺭﺩ .
ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯾﮑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮑﺮﻭﺯﮔﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ .
‏(ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺳﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻭ ﺩﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ‏)
ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﯾﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ .

درضمن مرغی که درحال تخمگذاری است خریداری کنید و جابجا کنید استرس جابجایی موجب تولک رفتن مرغ میشود و یک ماه از تولید عقب می افتد
پس : (هزینه بیشتربرای خریدمرغ تخمگذار….عقب افتادن از تولید….یک ماه هزینه اضافی…ریسک زیاد…)به زبان ساده فقط خیالتان جمع است که مرغ دم تخم خریدیم نصف این هزینه و وقتو میتونید برای نیمچه ۳ماهه الی ۴ماهه صرف کنید حتی نتیجه خیلی بهترم خواهید گرفت

پس عجله نکنید
———————————-

🔰گروه تحقیقاتی دکترحسینی حامی جوانان 🔰

مشاوره رایگان :۰۹۱۱۱۱۵۴۴۸۵  مشاوران ما منتظر تماس شما هستند تا صادقانه به کمک شما عزیزان در پرورش بپردازن 

مدیریت فروش:۰۹۱۱۱۱۵۵۶۰۰  برای خرید محصولات با ما تماس بگیرید 

تلفن تماس شرکت شعبه مرکزی : ۰۱۱۴۴۲۷۸۲۳۰  دارنده نمایندگی وسالن پرورش در شهر های مختلف ایران 

 

سایت ما:www.makianiran.com

 

کانال {عمده فروشی مرغ تخمگذار پرتولید} را در تلگرا سرچ کتید  • دی ۲, ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

کانال تلگرام