مرغ تخمگذاربخریم یا نیمچه مرغ
عنوان

مرغ بخریم بهتر است یا نیمچه مرغ؟

مرغ بخریم بهتر است یا نیمچه

 

✅#مرغ_ﺑﺨﺮﯾﻢ_ﺑﻬﺘﺮﻩ_ﯾﺎ_ﺟﻮﺟﻪ؟

✅طبق سوالات مکرر دوستان در رابطه با آیا مرغ بخریم یا جوجه بخریم برای پرورش مرغ بومی تخم گذار گروه تحقیقاتی دکتر حسینی به صورت باز برای شما توضیح میدهد ??

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﮐﺎﺭ
‏(ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ‏) ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻣﺮﻍ
ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺮﻍ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ
ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟
✅ﺟﻮﺍﺑﻤﺎﻥ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯾﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮﻍ ، ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﯿﺨﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻮﻟﺖ ✳️‏( ﻧﯿﻤﭽﻪ ۳ ﻣﺎﻫﻪالی حد اکثر ۴ماهه ‏) ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ .✳️
ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ؟
?ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ؟
ﺍﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮﻍ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻮﺭﯼ ﻭ …. ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ تأخیر ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺮﻍ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ
ﺩﺍﺭﺩ .
ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯾﮑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮑﺮﻭﺯﮔﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ .
‏(ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺳﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻭ ﺩﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ‏)
ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﯾﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ .

درضمن مرغی که درحال تخمگذاری است خریداری کنید و جابجا کنید استرس جابجایی موجب تولک رفتن مرغ میشود و یک ماه از تولید عقب می افتد
پس : (هزینه بیشتربرای خریدمرغ تخمگذار….عقب افتادن از تولید….یک ماه هزینه اضافی…ریسک زیاد…)به زبان ساده فقط خیالتان جمع است که مرغ دم تخم خریدیم نصف این هزینه و وقتو میتونید برای نیمچه ۳ماهه الی ۴ماهه صرف کنید حتی نتیجه خیلی بهترم خواهید گرفت

پس عجله نکنید
———————————-

?گروه تحقیقاتی دکترحسینی حامی جوانان ?

مشاوره رایگان :۰۹۱۱۱۱۵۴۴۸۵  مشاوران ما منتظر تماس شما هستند تا صادقانه به کمک شما عزیزان در پرورش بپردازن 

مدیریت فروش:۰۹۱۱۱۱۵۵۶۰۰  برای خرید محصولات با ما تماس بگیرید 

تلفن تماس شرکت شعبه مرکزی : ۰۱۱۴۴۲۷۸۲۳۰  دارنده نمایندگی وسالن پرورش در شهر های مختلف ایران 

 

سایت ما:www.makianiran.com

 

کانال {عمده فروشی مرغ تخمگذار پرتولید} را در تلگرا سرچ کتید  • دی ۲, ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

کانال تلگرام