مرغ تخمگذاربخریم یا نیمچه مرغLast updated on
 

مرغ بخریم بهتر است یا نیمچه مرغ؟

مرغ بخریم بهتر است یا نیمچه

 

#مرغ_ﺑﺨﺮﯾﻢ_ﺑﻬﺘﺮﻩ_ﯾﺎ_ﺟﻮﺟﻪ؟

طبق سوالات مکرر دوستان در رابطه با آیا مرغ بخریم یا نیمچه  برای پرورش مرغ بومی تخم گذار  بخریم ؟ برای پاسخ باید گفت:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﮐﺎﺭ ‏(ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ‏) ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻣﺮﻍ
ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺮﻍ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟

خیر،ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯾﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ، ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﯿﺨﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻮﻟﺖ ‏( ۱۰هفتگی تا قبل شروع تخمگذاری‏) ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ؟

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ؟
ﺍﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮﻍ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻮﺭﯼ ﻭ …. ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ تأخیر ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺮﻍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯾﮑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮑﺮﻭﺯﮔﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﺮﻩ ﻭ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ .
‏(ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺳﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪﻭ ﺩﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ‏)
ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﯾﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ .

درضمن مرغی که درحال تخمگذاری است خریداری کنید و جابجا کنید استرس جابجایی موجب تولک رفتن مرغ میشود و یک ماه از تولید عقب می افتد .

پس : (هزینه بیشتربرای خریدمرغ تخمگذار….عقب افتادن از تولید….یک ماه هزینه اضافی…ریسک زیاد…)به زبان ساده فقط خیالتان جمع است که مرغ دم تخم خریدیم نصف این هزینه و وقت  میتونید برای نیمچه ۳ماهه الی ۴ماهه صرف کنید حتی نتیجه خیلی بهترم خواهید گرفت

پس عجله نکنید
———————————-

شرکت طیوران صنعت سید

مشاوره رایگان :۰۹۱۱۱۱۵۴۴۸۵  مشاوران ما منتظر تماس شما هستند تا صادقانه به کمک شما عزیزان در پرورش بپردازند.

مدیریت فروش:۰۹۱۱۷۸۲۸۲۰۰  برای خرید محصولات با ما تماس بگیرید. 

تلفن تماس شرکت شعبه مرکزی : ۰۱۱۴۴۲۷۸۲۳۰ و ۰۱۱۴۴۲۷۶۰۳۵  و ۰۱۱۴۴۲۹۶۰۸۳

 

سایت ما:www.makianiran.com

 

کانال {عمده فروشی مرغ تخمگذار پرتولید} را در تلگرا سرچ کتید  • دسامبر 23, 2018
  • |
  • 3 دیدگاه
  • |
  1. مهدی گفت:

    سلام یه سوال مرغ داخل قفس بهتره درکل یا در فضای باز روی زمین

  2. مهدی گفت:

    مرغ ۵.۵که قیمت گذاشتید ۲۸هزار تومان را کجا باید بیام ببینم پول بدهم و تحویل بگیرم


پیج اینستاگرام