قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

در سراسر کشور

۲ام آبان ۱۴۰۰

بروزرسانی روزانه ساعت ۱۱ صبح۸

قیمت های بازار آزاد بین ۶الی ۱۲هزارتومان بیشتر از قیمت های اعلامی می باشد

زنده

ردیف استان حداقل حداکثر
۱ تهران ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲ آذربايجان شرقي ۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۳ آذربايجان غربي ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
۴ گيلان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
۵ مازندران ۱۹۹,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۶ اصفهان ۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷ يزد ۱۷۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۸ همدان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۹ زنجان ۱۷۹,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱۰ سمنان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۱ قزوين ۱۷۱,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۲ اردبيل ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳ ايلام ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۴ خوزستان ۱۸۹,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
۱۵ کردستان ۱۷۹,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱۶ قم ۱۷۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۷ گلستان ۱۷۱,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۸ کرمان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۹ مرکزي ۱۸۹,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
۲۰ خراسان رضوی ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
۲۱ فارس ۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲۲ کرمانشاه ۱۸۹,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲۳ خراسان جنوبي ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۴ خراسان شمالی ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
۲۵ لرستان ۱۸۵,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۲۶ بوشهر ۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲۷ کهکیلویه و بویر احمد ۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲۸ چهارمحال بختياري ۱۷۹,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۲۹ هرمزگان ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰
۳۰ سیستان و بلوچستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۳۱ میانگین ۲۴۱,۰۰۰

کشتارشده

ردیف استان حداقل حداکثر
۱ تهران ۲۳۳,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲ آذربايجان شرقي ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۳ آذربايجان غربي ۲۴۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۴ گيلان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
۵ مازندران ۲۷۹,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰
۶ اصفهان ۲۴۲,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۷ يزد ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۸ همدان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۹ زنجان ۲۳۸,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۰ سمنان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱ قزوين ۲۴۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۲ اردبيل ۲۴۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۳ ايلام ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۴ خوزستان ۲۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۱۵ کردستان ۲۵۱,۰۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱۶ قم ۲۴۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۷ گلستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۸ کرمان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۹ مرکزي ۲۴۹,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۰ خراسان رضوی ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۱ فارس ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۳,۵۰۰
۲۲ کرمانشاه ۲۶۲,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۳ خراسان جنوبي ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۴ خراسان شمالی ۲۴۳,۵۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
۲۵ لرستان ۲۵۸,۷۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۲۶ بوشهر ۲۵۷,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۷ کهکیلویه و بویر احمد ۲۸۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۸ چهارمحال بختياري ۲۴۸,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۹ هرمزگان ۲۹۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
۳۰ سیستان و بلوچستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۳۱ میانگین ۲۶۰,۹۸۶
لیست قیمت
لیست قیمت سایر محصولات شرکت

قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

5/5 (3 نظر)

پیج اینستاگرام