سالن و شرایط نگهداری جوجه یکروزهLast updated on
سالن و شرایط نگهداری جوجه یکروزه

وسایل و سالن باید بخوبی شسته شوند و به موادضدعفونی کننده آغشته شوند و درصورت امکان با شعله افکن تمام کف و دیواره لانه را شعله داد و سوزاند.

بعد از اینکه موادضدعفونی کننده اثرخودراکرد وسایل را با ممکن است موقع دادن واکسن بقایای موادضدعفونی تاحد زیادی واکسن را بی اثر کند.

باید بستر راپهن کرد و وسایل را در لانه قرارداد.

برای اطمینان بیشتر می توان سالن را با بخارفرمل ضدعفونی کرد

برای این عمل تمام درها و پنجره ها ومنافذ راباید بست و حرارت را به ۱۶ درجه سانتی گراد رسانید و اگر ممکن است رطوبت را زیاد کرد.

بعد از تهیه بخار فرمل ۲۴ ساعت در سالن باشدتا گاز فرمل بخوبی اثر کند.

دراین مدت نباید به هیچ وجه نباید کسی وارد سالن شود.سپس ۴۸ ساعت در و پنجره ها را باز کنید.

برای هر مترمکعب لانه ۲۰گرم پرمنگنات دو پتاسیم و ۴۰ سیسی فرمالین استفاده میشود..

حال میتوان بخاری ها رو راه انداخت و دمای سالن را به ۳۳ درجه رساند. 

رطوبت در روزهای اول باید ۳۰درصد باشد درغیر اینصورت پر درآوردن بخوبی صورت نمی گیرد.

علاوه بر مناسب بودن حرارت تهویه نیز بخوبی باید انجام گیرد،بدون اینکه کوران ایجاد کند. تهویه نامناسب منجر به تلفات بالا میشود. بطوری که ۲۸ الی ۱۱۰ لیتر هوا در دقیقه برای هر جوجه کافی است.تقریبا برای هر ۱۰۰۰ جوجه به یک هواکش با قطر ۳۵ سانتی متر با ظرفیت ۶۰۰۰ مترمکعب درساعت لازم است.

همیشه باید هوای تازه در اختیار جوجه ها قرار گیردبطوریکه به هیچ وجه بوی آمونیاک به مشام نرسد.

0/5 (0 Reviews)


  • مهر 15, 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پیج اینستاگرام