فیلم سالن های شرکت

سالن های پرورش مرغ بومی محلی تخمگذار پرتولید شرکت طیوران صنعت سید

سالن شماره ۱۱

سالن شماره ۱۲

 

سالن شماره ۱۳

سالن شماره ۱۵

سالن شماره ۷

 سالن شماره ۶

سالن شماره ۹

سالن شماره ۱۰

سالن شماره ۴ و ۵

سالن شماره ۲۰

سالن شماره ۱۶

 

سالن شماره ۱۷

 

 سالن شماره ۱۸

سالن جوجه یکروزه

 پیج اینستاگرام