جیره مرغ بومی تخمگذار

مرغ تخمگذار

 

کارخانه تولید دان دام وطیور سید دانه 

دان مخصوص مرغ تخمگذار و گوشتی آماده در اختیار شما قرار می دهد.

دان های پلت ضمانتی متشکل از ۲۷ نوع مواد اولیه:
جیره مرغ تخمگذار شامل مواد ویتامینه و معدنی با فرمول ویژه، توکسین بایندر، انواع اسیدهای آمینه، آنزیم ها با بهترین کیفیت ذرت و سویا ، پلت شده فاقد آلودگی های قارچی ، سالمونلایی و…

آنالیز دان مرغ گوشتی

آنالیز دان مرغ گوشتی

آنالیز دان مرغ بومی تخمگذار

آنالیز دان مرغ بومی تخمگذار

جیره مرغ تخمگذار

یک روزه تا 21 روز

جیره مرغ تخمگذار

21روز تا 35روز

جیره مرغ تخمگذار

42روز تا 70روز

6تا10

77روز تا 112روز

جیره مرغ تخمگذار

119 روز تا 133 روز

17تا19

140 روز تا 175 روز

20تا 25

180 روز تا 245 روز

26تا35

252 روز تا 420 روز

36تا 60

427 روز تا 525 روز

61تا75
توسط
تومان

27 فروردین

برای خرید با مهندس حسینی تماس بگیرید