قیمت تخم مرغ 

در سراسر کشور

۱۱ام مرداد ۱۴۰۰

آپدیت هر روز ساعت ۱۶:۰۰

۱۰کیلویی

 

تهران👇

۱۲۶,۰۰۰ الی ۱۲۷,۰۰۰

.

اصفهان👇

۱۲۶,۰۰۰ الی ۱۲۷,۰۰۰

.

خراسان رضوی 👇

۱۲۶,۰۰۰ الی ۱۲۷,۰۰۰

.

میانگین: ۱۲۶,۵۰۰

۱۰٫۵ کیلویی

.

تهران👇

۱۲۲,۰۰۰ الی ۱۲۳,۰۰۰

.

اصفهان 👇

۱۲۲,۰۰۰ الی ۱۲۳,۰۰۰

.

قم 👇

۱۲۲,۰۰۰ الی ۱۲۳,۰۰۰

.

خراسان رضوی 👇

۱۲۲,۰۰۰ الی ۱۲۳,۰۰۰

.

میانگین: ۱۲۲,۵۰۰

۱۱ کیلویی

.

تهران👇

۱۱۸,۰۰۰ الی ۱۱۹,۰۰۰

.

اصفهان 👇

۱۱۸,۰۰۰ الی ۱۱۹,۰۰۰

.

قم 👇

۱۱۸,۰۰۰ الی ۱۱۹,۰۰۰

.

خراسان رضوی 👇

۱۱۸,۰۰۰ الی ۱۱۹,۰۰۰

.

میانگین: ۱۱۸,۵۰۰

 

۱۱٫۵ کیلویی

.

تهران👇

۱۱۴,۰۰۰ الی ۱۱۵,۰۰۰

.

اصفهان 👇

۱۱۴,۰۰۰ الی ۱۱۵,۰۰۰

.

قزوین👇

۱۱۴,۰۰۰ الی ۱۱۵,۰۰۰

.

قم 👇

۱۱۴,۰۰۰ الی ۱۱۵,۰۰۰

.

مرکزی👇

۱۱۴,۰۰۰ الی ۱۱۵,۰۰۰

.

خراسان رضوی 👇

۱۱۴,۰۰۰ الی ۱۱۵,۰۰۰

.

میانگین: ۱۱۴,۵۰۰

.


۱۲ کیلویی
.
تهران👇
۱۱۱,۰۰۰ الی ۱۱۲,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۱۱,۰۰۰ الی ۱۱۲,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۱۱,۰۰۰ الی ۱۱۲,۰۰۰
.
قم 👇
۱۱۱,۰۰۰ الی ۱۱۲,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۱۱,۰۰۰ الی ۱۱۲,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۱۱,۰۰۰ الی ۱۱۲,۰۰۰
.
میانگین: ۱۱۱,۵۰۰

۱۲٫۵ کیلویی
.
تهران👇
۱۰۹,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۰۹,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۰۹,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
.
قم 👇
۱۰۹,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۰۹,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۰۹,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
.
میانگین: ۱۰۹,۵۰۰

۱۳ کیلویی
.
تهران👇
۱۰۷,۰۰۰ الی ۱۰۸,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۰۷,۰۰۰ الی ۱۰۸,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۰۷,۰۰۰ الی ۱۰۸,۰۰۰
.
قم 👇
۱۰۷,۰۰۰ الی ۱۰۸,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۰۷,۰۰۰ الی ۱۰۸,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۰۷,۰۰۰ الی ۱۰۸,۰۰۰
.
میانگین: ۱۰۷,۵۰۰

‫5/5 ‫(2 نظر)

پیج اینستاگرام