قیمت تخم مرغ 

در سراسر کشور

۲ام آبان ۱۴۰۰

آپدیت هر روز ساعت ۱۶:۰۰

۱۰کیلویی

تهران👇
۱۸۴,۰۰۰ الی ۱۸۵,۰۰۰
.
اصفهان👇
۱۸۴,۰۰۰ الی ۱۸۵,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۷۶,۰۰۰ الی ۱۷۷,۰۰۰
.
میانگین: ۱۸۱,۸۳۳
.

۱۰٫۵ کیلویی
.
تهران👇
۱۸۲,۰۰۰ الی ۱۸۳,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۸۲,۰۰۰ الی ۱۸۳,۰۰۰
.
قم 👇
۱۸۲,۰۰۰ الی ۱۸۳,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۷۴,۰۰۰ الی ۱۷۵,۰۰۰
.
میانگین: ۱۸۰,۵۰۰
.

۱۱ کیلویی
.
تهران👇
۱۸۰,۰۰۰ الی ۱۸۱,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۸۰,۰۰۰ الی ۱۸۱,۰۰۰
.
قم 👇
۱۸۰,۰۰۰ الی ۱۸۱,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۷۲,۰۰۰ الی ۱۷۳,۰۰۰
.
میانگین: ۱۷۸,۵۰۰
.

۱۱٫۵ کیلویی
.
تهران👇
۱۷۷,۰۰۰ الی ۱۷۸,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۷۷,۰۰۰ الی ۱۷۸,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۷۷,۰۰۰ الی ۱۷۸,۰۰۰
.
قم 👇
۱۷۷,۰۰۰ الی ۱۷۸,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۷۷,۰۰۰ الی ۱۷۸,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۷۰,۰۰۰ الی ۱۷۱,۰۰۰
.
میانگین: ۱۷۶,۳۳۳
.

۱۲ کیلویی
.
تهران👇
۱۷۴,۰۰۰ الی ۱۷۵,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۷۴,۰۰۰ الی ۱۷۵,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۷۴,۰۰۰ الی ۱۷۵,۰۰۰
.
قم 👇
۱۷۴,۰۰۰ الی ۱۷۵,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۷۴,۰۰۰ الی ۱۷۵,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۶۸,۰۰۰ الی ۱۶۹,۰۰۰
.
میانگین: ۱۷۳,۵۰۰

۱۲٫۵ کیلویی
.
تهران👇
۱۷۰,۰۰۰ الی ۱۷۱,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۷۰,۰۰۰ الی ۱۷۱,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۷۰,۰۰۰ الی ۱۷۱,۰۰۰
.
قم 👇
۱۷۰,۰۰۰ الی ۱۷۱,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۷۰,۰۰۰ الی ۱۷۱,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۶۶,۰۰۰ الی ۱۶۷,۰۰۰
.
میانگین: ۱۶۹,۸۳۳
.

۱۳ کیلویی
.
تهران👇
۱۶۶,۰۰۰ الی ۱۶۷,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۶۶,۰۰۰ الی ۱۶۷,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۶۶,۰۰۰ الی ۱۶۷,۰۰۰
.
قم 👇
۱۶۶,۰۰۰ الی ۱۶۷,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۶۶,۰۰۰ الی ۱۶۷,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۶۴,۰۰۰ الی ۱۶۵,۰۰۰
.
میانگین: ۱۶۶,۱۶۷

 

* قیمت تخم مرغ سفید مصوب دولتی و به تفکیک استان ها می باشد.

5/5 (2 نظر)

پیج اینستاگرام