قیمت تخم مرغ 

در سراسر کشور

31 اردیبهشت 1403

آپدیت هر روز ساعت 16:00

10کیلویی

تهران، اصفهان👇
294,000 الی 295,000
.
خراسان رضوی 👇
280,000 الی 281,000
.
میانگین: 289,833

10.5کیلویی

تهران، اصفهان، قم 👇

290,000 الی 291,000

.

خراسان رضوی 👇

275,000 الی 276,000

.

میانگین: 286,750

11 کیلویی

تهران، اصفهان، قم 👇

286,000 الی 287,000

.

خراسان رضوی 👇

270,000 الی 271,000

.

میانگین: 282,500

11.5 کیلویی

تهران، اصفهان، قم 👇

281,000 الی 282,000

.

خراسان رضوی 👇

265,000 الی 266,000

.

میانگین: 278,833

12 کیلویی

تهران، اصفهان، قم، مرکزی 👇

274,000 الی 275,000

.

خراسان رضوی 👇

260,000 الی 261,000

.

میانگین: 272,167

12.5 کیلویی

تهران، اصفهان، قم، مرکزی 👇

267,000 الی 268,000

.

خراسان رضوی 👇

255,000 الی 256,000

.

میانگین: 265,500

13 کیلویی

 

260,000 الی 261,000

.

خراسان رضوی 👇

250,000 الی 251,000

.

میانگین: 258,833

* قیمت تخم مرغ صنعتی مصوب دولتی و به تفکیک استان ها می باشد.

قیمت تخم مرغ محلی
توسط
تومان

27 فروردین

برای خرید با مهندس حسینی تماس بگیرید